%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C %D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 1366466932 موزه مادام توسو شیراز

 

برای دیدن مشخصات این خانه روی خانه زینت الملوک کلیک نمایید.