«بستنی فخرآباد»، «بستنی لِمون»، «کتلت آناهیتا» و «شاورما» هم تعطیل شدند

بستن