۲۲ تقاطع شهر شیراز به سیستم برق اضطراری مجهز می شوند

بستن