۲۲ نفر از کاندیداهای رد صلاحیت شده در شیراز تائید شدند

بستن