45 درصد از بافت روستایی فارس در برابر زلزله آسیب‌پذیرند

بستن