6 بالگرد برای مهار آتش ارتفاعات فیروزآباد به کار گرفته شد

بستن